Предстоящата конференция на тема Нови предизвикателства пред цифровата икономика (индустрия 4.0) и ролята (мястото) на жените в инженерните и технологичните областие част от проекта „Участие на жените в инженерно-техническите направления за постигане на устойчиво развитие“, финансиран по програмата за проекти на ЮНЕСКО 2018-2019 г.  Събитието ще се проведе на 15 и 16 октомври 2019 г. в Библиотечно-информационния център към ТУ-София, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 8.

Основната цел на конференцията е да обедини академичната общност, бизнеса, експерти и млади учени от България, за да се обсъдят равнопоставеността между половете, съвременните предизвикателства и тенденции, да се осигури обмен на мнения в различните мерки и решения и да се открои ролята и мястото на българските жени-иноватори и мениджъри и техните постижения в областта на технологиите и инженерните науки.

Организационен комитет:

Председател:            проф. д-р инж. Любомир Димитров – Зам.-ректор по УД и А на ТУ-София

Зам.-председател:      проф. д-р инж. Иван Кралов – Зам.-ректор по НИРД на ТУ-София

Членове:                  

г-жа Деница Сачева – Зам.-министър на образованието и науката

г-н Христо Георгиев – Директор на дирекция „Права на човека“, МВнР

чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – Ректор на РУ „Ангел Кънчев“

проф. дтн инж. Сеня Терзиева – Зам.-ректор ХТМУ

проф. дтн. Димитър Дамянов – ТУ-София

доц. д-р Йорданка Ангелова – ТУ-София

проф. дтн инж. Илиана Маринова – ТУ-София

проф. д-р инж. Милена Лазарова – ТУ-София

проф. д-р Иван Палигоров – ЛТУ

доц. д-р Мария Фъртунова – МГУ

проф.д-р Светлана Димитракиева – ТУ-Варна

проф. д-р Димитър Димитракиев – ВВМУ

доц.д-р Анюта Николова – ТУ-Габрово

Секретар:                  д-р Олга Игнатова – ТУ-София

Освен участието на експерти и преподаватели от техническите направления, Организационния комитет насърчава участието и на студенти, докторанти и млади учени.

Поканениете лектори трябва да участват в специални сесии, които да представят „Нови предизвикателства пред цифровата икономика (Индустрия 4.0) и ролята (мястото) на жените в инженерните и технологичните области“.  Определените и включените по проекта сесии са както следва:

  1. Образование и умения в новата ера: Нови порядки за учене и работа;
  2. Дигиталната революция и новите бизнес модели;
  3. Ролята на държавата в насърчаването на икономическия растеж и иновациите за жените в индустрията 4.0;
  4. Жените в науката, техниката, инженерството, математиката и иновациите;
  5. Цифрови иновации и равенство между половете.

ВСИЧКИ ДОКЛАДИ СА БЕЗ ВКЛЮЧЕНА ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ!

Представените доклади се публикуват в рецензирано издание, реферирано в НАЦИД.

Програмата на конференцията ще бъде изпратена на участниците по електронен път преди нейното провеждане.

Повече информация за това как да се регистрирате за участие в конференцията прочете тук:

Изискванията към форматирането на отделните части от доклада са посочени и илюстрирани в доклад-образец, който можете да изтеглите от тук.