• Идентифициране на проблемите;
  • Преглед и анализ на съществуващата ситуация в областта на равенството на половете в инженерно-технологичните направления на национално ниво;
  • Преглед и анализ на проблемите на равенството между половете в учебните програми на техническите специалности, в т.ч. ключови компетентности и специфични управленски умения;
  • Преглед и анализ на добри практики, в това число социално-значими иновационни практики, насърчаващи равнопоставеност на половете, особено по отношение на ключови компетенции в дигиталната икономика;
  • Повишаване осведомеността за правата и възможностите на жените за участие в ръководства на инженерно-технологични организации;
  • Насърчаване на девойките и жените към  избор на кариера в областта на инженерно-техническите науки;
  • Разработване на серия от механизми и конкретни мерки за подпомагане на жените –предприемачи в областта на инженерно-технически направления;
  • Стимулиране присъствието на младите жени в развитието на технологично – иновативни направления за постигане на целите на устойчивото развитие, както и на условия за професионалната реализация на жените. Специално внимание ще се обърне на въвеждането на стимули, които да гарантират привличането на млади жени учени за работа в технологични направления.