Публикуване на резултатите от изследването, препоръките и конкретни предложения за дейности и стимули как да бъдат привлечени жените към инженерно-техническите направления, в т.ч. и конкретни добри практики и механизми за подпомагане на млади жени-предприемачи;

Създаване на интерактивна платформа за обмен на добри практики и дискусии. Дейностите по работа в мрежа ще обединяват представители на целевите групи и ще помогнат за споделяне на добри практики;

Изготвяне на наръчник с добри практики и с препоръки към университети и научни институти за намаляване на неравенството жени-мъже в техническите науки и иновациите.