Д-р Анета Караиванова е професор в Института по информационни и комуникационни технологии към Българска академия на науките. От 1997 г. е доктор в областта на информатиката. Носител на различни награди, включително плакет и грамота от ФНИ за значителен принос в развитието на науката в България (2016), първа награда на МОН за научни изследвания в областта на информатиката, награди за най-добра статия и др. Нейните научни интереси са в областта на изчислителната математика, паралелните алгоритми и пресмятанията върху съвременни високопроизводителни изчислителни системи. Тя е автор на повече от 90 научни публикации в реномирани международни списания и поредици. Прекарала е повече от 3 години като гост-изследовател в САЩ. Заемала е ключови позиции в 25 европейски и 15 национални научноизследователски проекта (ръководител на 8 от тях) в областта на ИКТ и електронните инфраструктури. От  2011 година тя е български делегат в групата за стратегии и анализи e-IRG. В периода 2013-2016 е председател на Комисията по двустранно и международно сътрудничество към ФНИ. В момента е координатор на Националния център за високопроизводителни и разпределени пресмятания – инфраструктурен обект на Националната Пътна Карта за Научни Инфраструктури, заместник-координатор на Центъра за върхови постижения по Информатика и ИКТ и научен секретар на ИИКТ.

Aneta Karaivanova (f), is a Full Professor at IICT-BAS, Sofia, Bulgaria. Her research interests are in the areas of computational mathematics, parallel algorithms and HPC systems. She is an author of more than 90 scientific papers published in international journals and international conference proceedings. She holds various awards including the plaque and diploma from NSF-Bulgaria for significant contribution in the development of the science in Bulgaria (2016), the 1st prize for Computer Science research of the Bulgarian Ministry of Education and Science, best papers, etc. She spent more than 3 years as a guest researcher at Florida State University, USA. She had key positions in more than 25 European projects and 15 national projects related to HPC, cloud and grid computing (coordinating 8 of them). In the period 2013-2016 she chaired the Committee for international collaboration at the Bulgarian National Science Fund. She is the Bulgarian delegate in the e-IRG. At present, Prof. Karaivanova is the coordinator of the National Centre for High Performance and Distributed Computing (part of the National Roadmap of RIs), the deputy coordinator of the Center of Excellence in Informatics and the Scientific Secretary of IICT.