1. Докладите трябва да бъдат написани на български или английски език.
 1. Пълният текст на докладите трябва да бъде до 10 страници.
 1. Докладите се представят в Microsoft Word 6.0 или по-висока версия на формат A4 (210х297mm). Полетата на страниците трябва да бъдат: 20mm отгоре и 25mm отдолу; 20mm – отдясно и 30mm – отляво и текстът да е двустранно подравнен.
 2. Заглавието трябва да бъде с главни болтвани букви и да бъде центрирано (Center, Times New Roman 14, Bolt).
 3. Името на автора, титлите и името на институцията трябва да бъдат непосредствено под заглавието с отстояние 1,5 Space, центрирани и болтвани (Center, Times New Roman 12, Bolt). Съавторите и колективите трябва да бъдат подредени под автора.
 4. Всички доклади започват с резюме на английски език. Размерът на шрифта трябва да бъде Times New Roman 10, двустранно подравнен (Times New Roman 10, single-space, Justified, First line – 1,25), с разстояние между редовете – single-space. Между авторите и резюмето трябва да има 1 празен ред. След резюмето следват ключови думи. Между резюмето и ключовите думи не трябва да има разстояние.
 5. Основният текст трябва да бъде в Times New Roman с големина на символите 12pt и двустранно подравняване (Justified, First line – 1,25). Разстояние между редовете – single-space.
 6. Основният текст на доклада трябва да бъде структуриран в три основни части: въведение, изложение и заключение. Всяка отделена част да е дистанцирана от предходния текст с един празен ред. В отделните части авторите могат да поставят допълнителни разделения. Подзаглавията трябва да бъдат болтвани и номерирани 1, 1.1., 1.2., 1.2.1., и т.н.
 7. Литературата в текста трябва да бъде цитирана в квадратни скоби.
 8. Таблиците и фигурите трябва да са поместени в основния текст и да бъдат номерирани последователно. Номерата на фигурите и описанието трябва да бъдат под тях в Times New Roman 10, а на таблиците – над тях също в Times New Roman 10.
 9. Литературните източници трябва да бъдат записани съгласно примера по-долу по азбучен ред:
 10. Grübler, Arnulf (2003). Technology and Global Change. Cambridge University Press. ISBN 0521543320

Изрежда се първо литературата, която е на кирилица, а после тази на латиница.

 1. След списъка на използваната литература да се посочат адреси за кореспонденция, телефони, e-mail на автора/ите.
 2. Файлът, съдържащ пълния текст на доклада, оформен съгласно посочените изисквания може да бъде изпратен НАЙ-КЪСНО ДО: 23.09.2019 г. и на email: o.g.ignatova@gmail.com и/или j.angelova@abv.bg като в писмото се приложи гореописаната информация за доклада и авторите. Докладът и резюмето се изпращат на контактното лице по електронната поща в DOC и PDF формат.

Внимание:

Докладите, които не отговарят на изискванията, ще бъдат връщани на авторите за отстраняване на пропуските.

Забележка: Организаторите на конференцията си запазват правото да не приемат за публикуване доклади, чието оформление не отговаря на поставените изисквания.