Доц. д-р инж. Андриана Сурлева завършва ХТМУ специалност Химични технология на материали за микроелектрониката и електронни елементи, специализация Произвоство на свърхчисти вещества.

От 2000г. е преподавател в катедра „Аналитична химия“ на ХТМУ, защитава докторска степен през 2010г., през 2012 г. успешно завършва пост-докторатски стаж в University “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, Romaniaкато стипендиант по програма Eugen Ionescu.От 2015 г. е хабилитан преподавател по аналитична химия в ХТМУ и ръководител на едноименната катедра.

През 2017 г. тя поема постадиректор на Департамента по наука и иновации към Североказахстански държавен университет „М. Козъйбаев“ гр. Петропавловск след успешно издържан конкурс в МОН на Р Казахстан.

През 2018-2019г. изпълнява функциите на зам.ректор по международно сътрудничество и мениджър проекти към Западноказахстански медицински университет „Марат Оспанов“, гр. Актобе. От 2015г. е асоцииран изследовател към Център  за компетентност по Геополимери и чисти технологии към University of Malaysia, Perlis. Инициатор и координатор е на международната научна мрежа GreTInMaT Чисти технологии и иноватовни материали към ХТМУ.

Член на редакционната колегия на Acta Chemica Iasi, International Journal of Environmental Chemistry and European Journal of Engneering Materials. Съавтор на повече от 50 научни публикации с 185 цитата, съавтор на един патент. Н-индекс 7 in Web of Science, Scopus and Google Scollar. Изнасяла е лекции в университети от 8 страни и е била ключов лектор на 5 международни конференции. Научните разработки на екипа, който оглавява, са удостоени с редица златни медали от международни изложения за иновации и научни изследвания.

Научните й интереси са в областта на разработване и валидиране на аналитични методи и химични сензори, поточно-инжекционнен анализ, определяне на замърсители на околната среда и токсични вещества, характеризириране на материали.Изнася лекционни курсове за студенти бакалаври, магистри и докторанти на 4 езика в ХТМУ и чуждестранни университети-партньори. Ръководител на 4-ма докторанти от България и чужбина.  Семейна с 2 деца.

– имали ли си бариери в твоето кариерно развитие?

Да, професионалният ми път не беше много успешен в началото. Първият проект за докторска дисертация не беше успешен, но не се отказах и започнах работа по нов проект. Не беше лесно, но пък научих много и имах възможност да контактувам с елитни учени и да се усвоявам знания и умения от тях. Сега, когато се смятам за успяла жена инженер-химик, мога да каза, че бариерите и тяхното преодоляване, а не успехите в този период, ме оформиха като професионалист.

– какво е мястото на жените в инженерните науки и на ръководни нива

Жените в инженерните науки и на ръководни нива – внасят креативност, спокойствие, сплотяват и убеждават. Тук искам да споделя едно мнение, което мои колеги споделиха и аз смятам за висока оценка за ролята на жената-ръководител: „Не зная как го правите, но влизам във Вашия кабинет с проблем и винаги излизам с решение или поне подход за решаването му, но това не е готово решение,което съм получил, а подсказана идея или поглед от друг ъгъл, които аз мога да развия като идея или решение“.